Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64

Przetargi
Na podstawie regulaminu

Przedmiotem zamówienia jest:

1)   zakup i sukcesywna dostawa do magazynu ogumienia dla Zamawiającego – 180 sztuk fabrycznie nowych opon autobusowych, o nazwie handlowej „MICHELIN X INCITY XZU”– lub równoważnych, posiadających oznaczenie 275/70 R22,5 TL 148/145J – 152/148E, wykonanych w gat. I, spełniających wymagania techniczne określone dla opon radialnych do autobusów w PN-ISO 4209-1:2005 oraz posiadać homologację wg regulaminu nr 54 EKG ONZ (numer homologacji winien być umieszczony na boku opony). Wymagany gwarantowany przebieg 200 000 kilometrów;

     UWAGA: za równoważne uważać się będzie opony, które zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym mogą być stosowane na tej samej osi z oponami określonymi powyżej. Nazwy handlowe wymienione powyżej określają jednoznacznie rzeźbę bieżnika opony, która jest wymagana również od opon równoważnych. W przypadku wycofania z produkcji opon, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. „a)” zdanie pierwsze Umowy, Wykonawca za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności może dostarczać Zamawiającemu opony o innym kształcie bieżnika. Integralną częścią zgody Zamawiającego jest określenie  kształtu bieżnika.

2)      odbiór i przekazanie do utylizacji lub recyklingu opon zużytych nienadających się do dalszej eksploatacji, będących własnością Zamawiającego;

3)      wsparcie serwisowe Zamawiającego.

 

OGŁOSZENIE 08 lipca 2019
SIWZ 08 lipca 2019
Wyjaśnienie I 16 lipca 2019
Informacja z otwarcia ofert 22 lipca 2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 01 sierpnia 2019