Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zawarło umowę na zarządzanie z instytucją PPK: Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną, w imieniu której, zgodnie z przepisami rozdziału 3, jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Osoby zatrudnione w rozumieniu ustawy o PPK to, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18 tej ustawy:
a. pracownicy, o których mowa w art. 2 k.p., z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11b ustawy z 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1374), oraz młodocianych w rozumieniu art. 190 § 1 k.p.;
b. osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz.U. z 1976 r. nr 3, poz. 19 ze zm.);
c. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, o których mowa w art. 138 i art. 180 ustawy z 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1285);
d. osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
e. członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji;
f. osoby wskazane w lit. a-d przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego - podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 ze zm.).

1. Poradnik pracownika - ulotka

1a. Najczęściej zadawane pytania o PPK - ulotka

 

2. Osoby zatrudnione, które ukończyły 55 rok życia, a nie ukończyły jeszcze 70 lat, mogą złożyć wniosek o zawarcie z nimi umowy o prowadzenie PPK

- Wniosek o przystąpienie do PPK (Dotyczy osób w wieku 55-70 lat) - druk

 

3. Możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej, ale nie mniej niż 0,5%, pod warunkiem że wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia

- Zmiana wpłaty podstawowej uczestnika PPK - druk

 

4. Deklarowania wpłaty dodatkowej do 2% wynagrodzenia brutto

- Wpłata dodatkowa: (deklaracja / zmiana / rezygnacja) - druk

 

5. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) - druk

 

6. Wznowienie dokonywania wpłat do PPK

Pracownik, który zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, będzie ponownie "zapisywany do systemu" co 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 r.