Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64

Ogłoszenia

Rada Nadzorcza
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą przy Alei Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem
KRS: 0000125412, której wysokość kapitału zakładowego wynosi 97 150 000,00 złotych
zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018 i rok obrotowy 2019.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłonienie spośród złożonych ofert firmy audytorskiej, która na podstawie zawartej ze Spółką umowy cywilnoprawnej przeprowadzi badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018 i rok obrotowy 2019 Spółki oraz sporządzi pisemne sprawozdania  z przeprowadzonych badań zgodnie z treścią art. 83 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.   

Od firmy audytorskiej oczekujemy:

- przeprowadzenia w siedzibie Spółki czynności związanych z badaniem sprawozdania finansowego za 2018 rok do dnia 31 marca 2019 roku,
- przeprowadzenia w siedzibie Spółki czynności związanych z badaniem sprawozdania finansowego za 2019 rok do dnia 31 marca 2020 roku,
- złożenia pisemnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok do dnia 15 kwietnia 2019 roku (6 egzemplarzy w formie papierowej i 6 w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem biegłego rewidenta),
- złożenia pisemnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok do dnia 15 kwietnia 2020 roku (6 egzemplarzy w formie papierowej i 6 w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem biegłego rewidenta),
- przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonego dla Zarządu Spółki listu intencyjnego dotyczącego napotkanych problemów, jeżeli takie wystąpią,
- gotowości do uczestniczenia na swój koszt (w ramach zaoferowanej ceny oferty) w inwentaryzacji składników majątkowych Spółki,
- a także w trzech (dla każdego badania) posiedzeniach Rady Nadzorczej w celu złożenia stosownych wyjaśnień oraz udzielenia informacji z przeprowadzonego badania i jego wyników, o ile Rada Nadzorcza Spółki wyrazi taką wolę.

Składana oferta winna zawierać:

- informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie na listę firm audytorskich oraz liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów i wpisie tych osób do rejestru biegłych rewidentów, a ponadto liczbie osób będących asystentami biegłych rewidentów oraz doświadczeniu biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych,
- poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu wydanego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych  do badania sprawozdań finansowych,
- informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta),
- poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem kserokopię polisy ubezpieczeniowa OC zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
- oświadczenia, że:
  a) spełnione zostaną wymagania niezależności, o których mowa w art. 69–73 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  b) nie istnieją zagrożenia dla niezależności badania oraz zastosowane zostaną niezbędne zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
  c) oferent dysponuje kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi należyte wykonanie zamówienia (przeprowadzenie badań),
  d) osoba wyznaczona jako kluczowy biegły rewident posiada uprawnienia  do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych uzyskane w państwie Unii Europejskiej, w którym wymagane jest badanie, w tym czy została wpisana do odpowiednich rejestrów biegłych rewidentów, prowadzonych w państwie Unii Europejskiej wymagającym badania;
- wykaz jednostek, w których oferent przeprowadził badanie sprawozdania finansowego w ciągu ostatnich 3 lat,
- wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego Spółki, harmonogram prac określający metody badania i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, a także termin przedstawienia opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki,
- ceny ryczałtowe netto (w PLN, oddzielnie za każdy badany rok obrotowy) za przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania tych sprawozdań z uwzględnieniem wszelkich kosztów jakie poniesie oferent, w związku z wykonaniem zamówienia,
- proponowane warunki płatności,
- projekt umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018 i rok obrotowy 2019 z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy,
- dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail.
 
Termin, sposób i miejsce składania ofert:

1. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), oznaczonym opisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 i 2019” i złożyć w siedzibie Spółki w Częstochowie przy Alei Niepodległości 30, lok. nr 102 lub przesłać na adres: Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Niepodległości 30,  42-200 Częstochowa.
3. Termin składania ofert upływa w dniu 3 października 2018 roku o godz. 15:00.
4. Za datę złożenia oferty uważa się dzień (i godzinę) wpływu oferty do siedziby Spółki.
5. Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.
7. Zestawienie niezbędnych danych do przygotowania oferty zawarte są w „Karcie informacyjnej do wyceny badania sprawozdania finansowego Spółki” dostępnej pod adresem: www.mpk.czest.pl
8. Dodatkowych ustnych informacji udziela pani Danuta Pytel - Zastępca Głównego Księgowego pod numerem telefonu 34 37 79 151.
9. O wyniku przeprowadzonego postępowania oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

Ankieta

Ogłoszenie (pdf)

Wynik - wybór oferty (pdf)

Międzywodzie to malownicza wieś praktycznie w całości położona w lesie, 30 km na wschód od Międzyzdrojów w sąsiedztwie Wolińskiego Parku Narodowego.

Jak podają źródła zewnętrzne Międzywodzie leży przy drodze wojewódzkiej nr 102 Międzyzdroje - Kołobrzeg, między Kołczewem (7 km) a Dziwnowem (3 km). Około 1 km za Międzywodziem w kierunku zachodnim znajduje się lokalna droga do Wolina (trasa turystyczna).

NASZ OŚRODEK
Ośrodek Wczasów Rodzinnych MPK w Częstochowie Sp. z o.o. ma świetną lokalizację, położony jest w sercu lasu 150 metrów od linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Na plażę możesz dostać się idąc wzdłuż leśnej promenady. Zejście na plażę wyposażone jest w rampę zjazdową oraz schody.
Sam ośrodek zajmuje powierzchnię około 11 000 m2. Oferujemy do dyspozycji 26 domków 3 – 6 osobowych. Na terenie Ośrodka znajdują się również: świetlica z 42 calowym telewizorem, stołem bilardowym, stołem do ping-ponga i piłkarzykami. Dodatkowo na terenie ośrodka znajduje się boisko do siatkówki, kosz do gry w koszykówkę, boisko do badmintona oraz stanowisko do przygotowywania ryb. Można korzystać z tych wszystkich atrakcji do woli. Można również bezpłatnie wypożyczyć wszystkie akcesoria sportowe (rakietki, piłki, siatkę, itd.), które pozwolą ci cieszyć się z tych sportowych atrakcji.
Nasz ośrodek jest również przyjazny dla zwierząt więc jeśli chcesz, zabierz ze sobą swojego zwierzaka i ciesz się wakacjami całą rodziną!
Każdy kto skorzysta z naszej oferty otrzyma wraz z kluczami grilla do dyspozycji na czas pobytu oraz będzie mógł zaparkować swój samochód za darmo.
Ośrodek jest ogrodzony i oświetlony a na jego terenie 24 godziny na dobę przebywa gospodarz, który chętnie pomoże wskazać drogę lub poleci atrakcje tak w Międzywodziu jak i całym regionie.
Na terenie ośrodka jest również dostęp do bezpłatnego bezprzewodowego Internetu.

DOMKI
W naszej ofercie posiadamy 26 domków letniskowych 3 - 6 osobowych. Każdy domek wyposażony został: w toaletę, umywalkę z ciepłą i zimną wodą, lodówkę, czajnik, szklanki talerze i sztućce, pościel, łóżka, zestaw wypoczynkowy z ławkami oraz leżak, który można wziąć ze sobą na plażę!Część domków posiada również kabinę prysznicową.

W POBLIŻU OŚRODKA
W sąsiedztwie naszego ośrodka znajduje się ośrodek rehabilitacyjny, z usług którego można korzystać. Ośrodek oferuje pełną gamę zabiegów rehabilitacyjnych i zdrowotnych takich jak masaże, akupresura, łaźnia parowa, kąpiel solankowa czy ozonowa, itd.  Na terenie tego ośrodka można również wykupić obiady w cenie ok. 20 złotych za dwa dania.

Jak dostać się do Międzywodzia?
W celu sprawdzenia aktualnych połączeń komunikacją publiczną między Częstochową a Międzywodziem polecamy stronę e-podróżnik: http://www.e-podroznik.pl/

Co będzie działo się w Międzywodziu, kiedy już tam będę?
Międzywodzie jest miejscowością turystyczną dlatego w sezonie nie będą narzekali państwo na brak atrakcji i zajęć. Urząd Gminy Dziwnów organizuje dużo imprez a szczegóły znajdą państwo na ich stronie internetowej: http://www.dziwnow.pl/

W celu dowiedzenia się szczegółów zadzwoń: 34 377 91 22 poniedziałek – piątek 07:00 – 15:00

Film promocyjny:

Zdjęcia:

 

Niniejszym informujemy, że z dniem 8 maja 2017r. otwarta zostanie DLA KLIENTÓW ZEWNĘTRZNYCH stacja tankowania CNG, znajdująca się na terenie zajezdni MPK w Częstochowie Sp. z o. o. przy ul. Źrodlanej.

Szczegóły związane z zasadami tankowania dostępne są u operatora stacji:

Górnośląski  Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o.
ul.Pyskowicka 31
41-807 Zabrze
Tel. 32 376 19 99
Tel kom. 662 230 706 – Pan Michał Mróz

MPK w Częstochowie Sp. z o. o., Dział Obsługi Pasażera - Sekcja Kontroli Biletowej prowadzi nabór do pracy w charakterze kontrolera biletowego na umowę zlecenia.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (34) 37-79-177 lub osobiście w siedzibie MPK przy Al. Niepodległości 30, pokój nr 8 (pn - pt) w godz. od 7:00 do 15:00.

MPK w Częstochowie Sp. z o.o. posiada do wynajęcia lokal użytkowy z zapleczem

Sala „IKAR”

o powierzchni 200 m²

mieszczącego się w budynku MPK przy Al. Niepodległości 30 w Częstochowie.

Lokal może być przeznaczony na prowadzenie :

  • imprez okolicznościowych,
  • kursów tańca,
  • szkoleń, konferencji itp.

Więcej informacji:
MPK w Częstochowie Sp. z o.o.
ul. Aleja Niepodległości 30
telefony: 343779-250, 343779-251
e-mail: infrastruktura@mpk.czest.pl