Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64

Ochrona Danych Osobowych Pasażera i Monitoring

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pasażera

Stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") MPK w Częstochowie Sp. z o. o. przekazuje następujące informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych pasażera oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

I. Administrator danych osobowych
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, KRS 0000125412, ul. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa, tel. 34 3779 100, fax: 34 3779 109, e-mail: zarzad.mpk@mpk.czest.pl, www.mpk.czest.pl.
W sprawach związanych z ochroną danych można skontaktować pod adresem głównym Administratora.

II. Cele przetwarzania danych osobowych
1. Ewidencja dla potrzeb obsługi systemu Częstochowskiej Karty Miejskiej, imiennej umożliwiająca stwierdzenie faktu opłacenia przejazdu oraz ewentualnie posiadania uprawnienia do korzystania z bezpłatnych, ulgowych oraz normalnych przejazdów na podstawie karty elektronicznej, imiennej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a "RODO");
2. Świadczenie usług wynikających z Regulaminu systemu eBilet Częstochowskiej Karty Miejskiej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b "RODO");
3. Dochodzenie roszczeń z tytułu nałożonej opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej (podstawa prawna: ustawa z dnia 15 listopada 1984r. "Prawo przewozowe", art. 6 ust. 1 pkt f "RODO");
4. Realizacji procesu reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c "RODO");
5. Rozpatrywanie skarg i wniosków w tym składanych za pomocą formularza kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c "RODO");
6. Wystawianie dokumentów ksiegowych - faktur (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt b "RODO").

III. Odbiorcy danych
1. Organy państwa lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących obowiązków na Administratorze;
2. Podmioty prowadzające działalność pocztową;
3. Podmioty świadczące usługi związane z dochodzeniem roszczeń;
4. Podmiot pośredniczący w płatnościach.

IV. Czas przechowywania danych
1. Do chwili rezygnacji z korzystania z Częstochowskiej Karty Miejskiej;
2. Do czasu zakończenia całego procesu dochodzenia roszczeń;
3. Do chwili zakończenia realizacji procesu reklamacji, rozpatrywania skargi lub wniosku;
4. Do czasu wypełnienia zobowiązania podatkowego.
Po zakończeniu właściwego przetwarzania dane zostają zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami (podstawa prawna: art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).

V. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych
Każdej osobie której dane dotyczą posiada prawo do:
1. dostępu do swoich danych osobowych - prawo do zażądania kopii posiadanych przez Administratora informacji,
2. sprostowania swoich danych - prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w posiadaniu Administratora,
3. usunięcia swoich danych - w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez Administratora danych,
4. ograniczenia przetwarzania - w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania,
6. przenoszenia danych - prawo do przekazania danych, będących w posiadaniu Administratora do innej organizacji,
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego - gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy "RODO".

VI. Pozostałe informacje
Przetwarzane dane:
1. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu (podejmowanie decyzji oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych),
2. nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Monitoring

Regulamin systemu monitoringu wizyjnego w MPK w Częstochowie Sp. z o. o.