Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Zakup składów tramwajowych

Informacja z realizacji unijnego projektu p.t. "Zakup składów tramwajowych dla potrzeb nowej linii w Częstochowie" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W dniu 28 sierpnia 2009r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu składów tramwajowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 2874/321/III/2009 i pismem z dnia 7 stycznia 2010r. poinformował o zakwalifikowaniu w/w wniosku do dofinansowania w zakresie:

Działania 7.2 Transport publiczny RPO WSL na lata 2007-2013.

Uchwałą nr 632 Zarządu Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie z dnia 5 lutego 2010r. powołano komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia na dostawę 7 składów tramwajowych.

W dniu 18 maja 2010r podpisano umowę nr UDA-RPSL.07.02.00-00-014/09-00 z Zarządem Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL o dofinansowanie w 85 % wartości netto projekt z funduszy europejskich.

W dniu 17 grudnia 2010r. podpisano umowę z wyłonioną w przetargu nieograniczonym firmą POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A. na dostawę 7 szt fabrycznie nowych niskopodłogowych, wieloczłonowych tramwajów przegubowych wraz z specjalistycznym wyposażeniem obsługowym.

Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do dnia 31 października 2012r, a dostarczenie pierwszego tramwaju nastąpi nie później niż do 30 kwietnia 2012r.

Wartość netto umowy wynosi 41 230 000 zł, w tym dofinansowanie z funduszy europejskich stanowi 35 045 500 zł. Wkład własny MPK W Częstochowie Spółka z o.o. to 6 184 500 zł.

W dniu 15 lutego 2011r. przekazano wykonawcy zgodnie z § 3 umowy, zaliczkę w wysokości 4 123 000 zł, co stanowi 10% wartości netto projektu.

Przed siedzibą Spółki w Częstochowie, przy Al. Niepodległości 30 posadowiono tablicę informacyjno-pamiątkową o wymiarach 200x250cm.