Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Projekt 4 termomodernizacja

 

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku administracyjnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie zlokalizowanego przy al. Niepodległości 30.
W ramach termomodernizacji przewidziano:
- modernizację przegrody – stropu nad przejazdem (brama główna budynku Biurowca)
- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem
- docieplenie dachu budynku płytami warstwowymi
- docieplenie stropodachu płytami warstwowymi
- wymianę części stolarki okiennej w złym stanie technicznym
- wymianę części stolarki drzwiowej w złym stanie technicznym
- modernizację instalacji grzewczej
- wymianę oświetlenia na energooszczędne


Cele projektu:

Podstawowym celem jest osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, zgodnie
z Programem ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego. W celu działania na rzecz efektywności energetycznej i wykorzystania energii z OZE działania realizowane będą w ramach wiązki projektów „Bezpieczeństwo energetyczne” w ramach Strategii RIT Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.


Planowane efekty:

Realizacja projektu pozwoli osiągnąć szereg korzyści zarówno w wymiarze finansowym jak i społeczno-ekonomicznym. Do korzyści społeczno-ekonomicznych (jakościowych oraz częściowo mierzalnych) należy zaliczyć:


- polepszenie stanu technicznego obiektów objętych termomodernizacją, a co za tym idzie zwiększenie komfortu osób użytkujących budynek w tym pasażerów (klientów) MPK oraz zatrudniony personel,
- poprzez zmniejszenie energochłonności budynków, znaczne obniżone zostaną koszty funkcjonowania obiektów użytku publicznego, co będzie miało pozytywny wpływ na finanse miasta Częstochowy (przewiduje się zwiększenie efektywności energetycznej obiektów o ponad 50%),
- minimalizacja ilości zużywanej nieefektywnie energii w obiektach, wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, tj. gazów cieplarnianych. Zmniejszenie zużycia energii końcowej (zarówno energii cieplnej jak i elektrycznej) w obiektach objętych termomodernizacją wyniesie 1296,156 GJ/rok. Planowana redukcja emisji gazów cieplarnianych wyniesie 105,37 tony ekwiwalentu CO2/rok.


Wszelkie działania związane z ograniczeniem zanieczyszczenia powietrza poprzez emisję pyłów i gazów cieplarnianych oraz zastosowanie OZE, mają wpływ na podniesienie standardu życia okolicznych mieszkańców.

Wartość projektu: 1 154 546,77zł

Wkład Funduszy Europejskich: 674 395,69zł