Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64

Ulgi

ULGI W OPŁATACH ZA USŁUGI PRZEWOZOWE W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Obowiązują od 7.06.2018
 
OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW ZE 100% ULGĄ

1. Osoby niewidome i ociemniałe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności:
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na "e-karcie". W przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsammość,
b) na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Niewidomych,
c) na podstawie oryginału bądź uwierzytelnionej kserokopii orzeczenia zespołu orzekajacego o stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość;

2. Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności:
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e – karcie”. W przypadku biletu bez zdjęcia niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
b) na podstawie oryginału bądź uwierzytelnionej kserokopii orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość,
c) na podstawie legitymacji wydanej przez odpowiedni organ stwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,

3. Dzieci do lat 4;

4. Dzieci, które ukończyły 4 lata do rozpoczęcia obowiązku szkolnego. Ulga obowiązuje w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

5. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie miasta Częstochowy, zameldowani w Częstochowie, wyłącznie na podstawie ważnego imiennego biletu elektronicznego "miejskiego szkolnego 90-dniowego" zapisanego na "e-karcie" (w przypadku biletu bez zdjęcia niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość), w granicach administracyjnych miasta, wydanego na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. Ulga obowiązuje w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

6. Uczniowie szkół ponadpodstawowych  działających na terenie miasta Częstochowy, zameldowani w Częstochowie, do ukończenia 21 roku życia, wyłącznie na podstawie ważnego imiennego biletu elektronicznego "miejskiego szkolnego 90-dniowego" zapisanego na "e-karcie" (w przypadku biletu bez zdjęcia niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość), w granicach administracyjnych miasta, wydanego na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. Ulga obowiązuje w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

7. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością do ukończenia 21 roku życia:
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e-karcie”. W przypadku „e-karty” bez zdjęcia niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
b) na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez szkołę lub placówkę oświatową dla uczni w dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością,

8. Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie ociemniałej, osobie niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnością do ukończenia 21 roku życia:

9. Osoby, które ukończyły 70 rok życia:
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e-karcie”; w przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
b) na podstawie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego wiek tożsamość,

10. Pracownicy Wydziału Planowania i Rozliczeń Przewoz w Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie, na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e-karcie”. W przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

11. Niżej wymienieni emeryci i renciści i członkowie ich rodzin oraz członkowie rodzin pracownik w operatora, któremu Gmina Częstochowa powierzyła do realizacji usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na "e-karcie"; w przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość:
a) małżonkowie oraz dzieci pracowników operatora, uczące się i jednocześnie niepracujące, do 24 roku życia, na corocznie wznawiany wniosek pracownika,
b) emeryci i renciści, którzy w okresie 5 lat bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy u operatora lub u jego poprzedników prawnych, a także:
- ich małżonkowie,
- ich dzieci uczące się i niepracujące do 24 roku życia,
c) byli pracownicy operatora, którym przysługuje świadczenie przedemerytalne, jeżeli w okresie 5 lat bezpośrednio przed przyznaniem świadczenia przedemerytalnego byli zatrudnieni u operatora,
d) wdowy, wdowcy oraz dzieci uczące się i jednocześnie niepracujące, do 24 roku życia po zmarłych pracownikach operatora, zatrudnionych bezpośrednio przed śmiercią co najmniej 5 lat w pełnym wymiarze czasu pracy u operatora lub u jego poprzedników prawnych - w okresie pobierania przez nich renty rodzinnej,
e) wdowy, wdowcy oraz dzieci uczące się i jednocześnie niepracujące, do 24 roku życia po zmarłych emerytach i rencistach, którzy w okresie 5 lat bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy u operatora, lub u jego poprzedników prawnych - w okresie pobierania przez nich renty rodzinnej.
Warunek otrzymywania renty rodzinnej uwzględnia się w wczas, gdy wdowa lub wdowiec w chwili śmierci współmałżonka nie byli ani zatrudnieni, ani uprawnieni do własnych świadczeń emerytalno-rentowych.

12. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w czasie pełnienia służby,

13. Umundurowani funkcjonariusze Policji, żołnierze Żandarmerii Wojskowej w czasie wykonywania czynności służbowych.

14. Umundurowani pracownicy służby parkingowej Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie w czasie wykonywania czynności służbowych.

15. Honorowi Dawcy Krwi, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, posiadający odznakę honorową "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia" lub odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla zdrowia Narodu":
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na "e-karcie", w przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
b) na podstawie ważnej legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia lub Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużonego dla Zdrowia Narodu, wydanej przez uprawniony organ, w przypadku legitymacji bez zdjęcia niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW Z 50% ULGĄ

1. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, którym nie przysługuje uprawnienie, o którym mowa w par.1 pkt.5:
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e-karcie”. W przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
b) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na urządzeniu mobilnym wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym wiek i tożsamość lub ważną legitymacją szkolną,
c) na podstawie ważnego biletu ulgowego (papierowego lub zakupionego na urządzenie mobilne) wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym wiek i tożsamość lub z ważną legitymacją szkolną.

2. Uczniowie szkół średnich, branżowych i policealnych do ukończenia 21 roku życia:
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na "e-karcie", w przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
b) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na urządzeniu mobilnym wraz z ważną legitymacją szkolną,
c) na podstawie ważnego biletu ulgowego (papierowego lub zakupionego na urzadzenie mobilne) wraz z ważną legitymacją szkolną;

3. Uczniowie szkół zagranicznych do ukończenia 15 roku życia:
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na "e-karcie", w przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
b) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na urządzeniu mobilnym wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym wiek i tożsamość,
c) na podstawie ważnego biletu ulgowego (papierowego lub zakupionego na urzadzenie mobilne) wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym wiek i tożsamość;

4. Studenci szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia:
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na "e-karcie", w przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
b) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na urządzeniu mobilnym wraz z ważną legitymacją studencką,
c) na podstawie ważnego biletu ulgowego (papierowego lub zakupionego na urzadzenie mobilne) wraz z ważną legitymacją studencką;
Uprawnienie do ulgi przysługuje do dnia 31 października roku ukończenia studiów;

5. Studenci uczelni zagranicznych:
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na "e-karcie", w przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
b) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na urządzeniu mobilnym wraz z ważną międzynarodową legitymacją studencką International Student Identity Card (ISIC),
c) na podstawie ważnego biletu ulgowego (papierowego lub zakupionego na urzadzenie mobilne) wraz z ważną międzynarodową legitymacją studencką International Student Identity Card (ISIC);

6. Emeryci i renciści:
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e – karcie”. W przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
b) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na urządzeniu mobilnym i ważnej legitymacji emeryta lub rencisty wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
c) na podstawie ważnego biletu ulgowego (papierowego lub zakupionego na urządzenie mobilne) i ważnej legitymacji emeryta lub rencisty wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość;

7. Osoby niepełnosprawne z orzeczoną z powodu schorzeń narząd w ruchu niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym (symbol 0,5 – R):
a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e-karcie”. W przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument potwierdzający tożsamość,
b) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na urządzeniu mobilnym i oryginału orzeczenia albo uwierzytelnionej kserokopii orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem powierdzającym tożsamość.
c) na podstawie ważnego biletu ulgowego (papierowego lub zakupionego na urządzenie mobilne) i oryginału orzeczenia albo uwierzytelnionej kserokopii orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem powierdzającym tożsamość.

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 2483.2018 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 7 czerwca 2018 r.

Z mocy ustawy do korzystania z bezpłatnych przejazdów przejazd w na wszystkich liniach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o. o. są uprawnione osoby:

1. Posłowie i senatorowie na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej.

2. Inwalidzi wojenni i wojskowi, opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidztwa - na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego).

Z mocy ustawy do korzystania z przejazdów na podstawie biletów ulgowych uprawnione są osoby:

1. Kombatanci i inne osoby uprawnione - na podstawie legitymacji kombatanta.