facebook
logo MPK Częstochowa
Rozmiar czcionki: A A+
timer-iconNiedziela, 29.05.2016 | 13:23

Taryfa opłat

Cennik opłat za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym
Obowiązuje od 01.09.2014 z późniejszymi zmianami


BILETY ELEKTRONICZNE NORMALNE
bez limitu wykorzystania na terenie miasta Częstochowy

Wysokość wpłaty KOSZT PRZEJAZDU
STREFA I
(1-3 przystanki)
STREFA II
(powyżej 3 przystanków)
20 zł 1,70 2,90
50 zł 1,60 2,80
80 zł 1,50 2,70
100 zł 1,40 2,60

 

BILETY ELEKTRONICZNE ULGOWE
(imienne)
bez limitu wykorzystania na terenie miasta Częstochowy

Wysokość wpłaty KOSZT PRZEJAZDU
STREFA I
(1-3 przystanki)
STREFA II
(powyżej 3 przystanków)
10 zł 0,85 1,45
25 zł 0,80 1,40
40 zł 0,75 1,35
50 zł 0,70 1,30

 

 

                                                   BILETY ELEKTRONICZNE OKRESOWE                                               

Rodzaj biletu KOSZT PRZEJAZDU
Imienny Na okaziciela
MIEJSKI 60-DNIOWY (ważny przez kolejnych 60 dni od dowolnie wybranego dnia)    
normalny 172,00 195,00
ulgowy 86,00 -
MIEJSKI 30-DNIOWY (ważny przez kolejnych 30 dni od dowolnie wybranego dnia)    
normalny 90,00 100,00
ulgowy 45,00 -
MIEJSKI 14-DNIOWY (ważny przez kolejnych 14 dni od dowolnie wybranego dnia)    
normalny 50,00 56,00
ulgowy 25,00 -
PODMIEJSKI 30-DNIOWY (ważny przez kolejnych 30 dni od dowolnie wybranego dnia)    
normalny 110,00 120,00
ulgowy 55,00 -
PODMIEJSKI 14-DNIOWY (ważny przez kolejnych 14 dni od dowolnie wybranego dnia)    
normalny 60,00 66,00
ulgowy 30,00 -
NA WSZYSTKIE LINIE MIEJSKIE I PODMIEJSKIE 30-DNIOWY (ważny przez kolejnych 30 dni od dowolnie wybranego dnia)    
normalny 124,00 140,00
ulgowy 62,00 -
NA WSZYSTKIE LINIE MIEJSKIE I PODMIEJSKIE 14-DNIOWY (ważny przez kolejnych 14dni od dowolnie wybranego dnia)    
normalny 66,00 75,00
ulgowy 33,00 -

 

BILETY PAPIEROWE JEDNORAZOWE

Rodzaj biletu KOSZT PRZEJAZDU
Normalny Ulgowy
MIEJSKI zakupiony w sieci sprzedaży lub zakupiony przy pomocy telefonu komórkowego, uprawniający do jednego przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków jednym pojazdem w granicach administracyjnych miasta 3,00 1,50
PODMIEJSKI zakupiony w sieci sprzedaży, w pojeździe lub zakupiony przy pomocy telefonu komórkowego, uprawniający do jednego przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków jednym pojazdem w granicach administracyjnych i poza granicami miasta 4,20 2,10
CZASOWY 45-MINUTOWY zakupiony w sieci sprzedaży lub w pojeździe, uprawniający do przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków dowolną liczbą pojazdów, ważny przez okres 45 minut od momentu skasowania w granicach administracyjnych miasta 3,40 1,70
CZASOWY 60-MINUTOWY zakupiony w sieci sprzedaży lub w pojeździe, uprawniający do przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków dowolną liczbą pojazdów, ważny przez okres 60 minut od momentu skasowania w granicach administracyjnych miasta i poza granicami miasta 4,60 2,30
CZASOWY 24-GODZINNY zakupiony w sieci sprzedaży lub w pojeździe, uprawniający do przejazdu na wszystkich liniach obejmującego dowolną liczbę przystanków dowolną liczbą pojazdów, ważny przez 24 godziny od momentu skasowania w granicach administracyjnych miasta 10,00 5,00

 

INNE OPŁATY:

1. Opłata za przewóz roweru za zgodą kierującego pojazdem:
    - na liniach miejskich: 3,00
    - na liniach podmiejskich: 4,20

2. Przewóz bagażu, wózków oraz zwierząt nie podlega opłatom.
   

Podstawa prawna:
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA nr 2256/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 1 września 2014 r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej powierzonej do realizacji przez Gminę Częstochowa.

 

SPOSÓB USTALANIA OPŁAT DODATKOWYCH I OPŁATY MANIPULACYJNEJ
W GMINNYCH PRZEWOZACH OSÓB

Obowiązuje od 19.05.2011

1. Opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu (normalnego i ulgowego) wynosi 80-krotność ceny biletu jednorazowego miejskiego normalnego.

2. Opłata dodatkowa za przewóz roweru bez ważnego biletu wynosi 24-krotność ceny biletu jednorazowego miejskiego normalnego.
 
3. Opłata dodatkowa za jazdę osoby uprawnionej do przejazdu z 100 % lub 50 % ulgą bez udokumentowania uprawnienia w czasie jazdy wynosi 80-krotność ceny biletu jednorazowego miejskiego normalnego.
 
4. Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny wynosi 200-krotność ceny biletu jednorazowego miejskiego normalnego.
 
5. Opłata manipulacyjna związana ze zmniejszeniem lub umorzeniem opłaty dodatkowej wynosi 5-krotność ceny biletu jednorazowego miejskiego normalnego.
 
Podstawa prawna:
Uchwała Nr 54/VI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w gminnych przewozach osób.
 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW ZE 100% ULGĄ

1. Dzieci do lat 4

2. Osoby ociemniałe:
    a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na "e-karcie". W przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędna jest ważna legitymacja Polskiego Związku Niewidomych,
    b) na podstawie biletu papierowego ze 100% ulgą i ważnej legitymacji Polskiego Związku Niewidomych.

3. Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności:
    a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e – karcie”. W przypadku biletu bez zdjęcia niezbędny jest dokument stwierdzający tożsamość,
    b) na podstawie biletu papierowego ze 100% ulgą oraz oryginału bądĽ uwierzytelnionej kserokopii orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość,
    c) na podstawie biletu papierowego ze 100% ulgą i legitymacji wydanej przez odpowiedni organ stwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość,

4. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością do ukończenia 21 roku życia:
    a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e-karcie”. W przypadku „e-karty” bez zdjęcia niezbędna jest ważna legitymacja wydana przez placówkę oświatową dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością,
    b) na podstawie biletu papierowego ze 100 % ulgą i ważnej legitymacji wydanej przez placówkę oświatową dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością,

5. Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie ociemniałej, osobie niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnością do ukończenia 21 roku życia:

6. Osoby, które ukończyły 70 rok życia:
   a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e-karcie”,
   b) na podstawie biletu papierowego ze 100% ulgą wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość,

7. Pracownicy Wydziału Planowania i Rozliczeń Przewozów Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie, na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e-karcie”. W przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument potwierdzający tożsamość.

8. Na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e-karcie”, w przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument potwierdzający tożsamość, niżej wymienieni emeryci i renciści i członkowie ich rodzin oraz członkowie rodzin pracowników operatora, któremu Gmina Częstochowa powierzyła do realizacji usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym:
    a) małżonkowie pracowników operatora, dzieci pracowników operatora uczące się i jednocześnie niepracujące do 24 roku życia, na corocznie wznawiany wniosek pracownika,
    b) emeryci i renciści którzy w okresie 5 lat bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy u operatora lub u jego poprzedników prawnych, a także:
        - ich małżonkowie,
        - ich dzieci uczące się i niepracujące do 24 roku życia,
    c) byli pracownicy operatora, którym przysługuje świadczenie przedemerytalne jeżeli w okresie 5 lat bezpośrednio przed przyznaniem świadczenia przedemerytalnego byli zatrudnieni u operatora,
    d) wdowy, wdowcy oraz dzieci po zmarłych pracownikach operatora, zatrudnionych bezpośrednio przed śmiercią co najmniej 5 lat w pełnym wymiarze czasu pracy u operatora lub u jego poprzedników prawnych - w okresie pobierania przez nich renty rodzinnej,
    e) wdowy, wdowcy oraz dzieci po zmarłych emerytach i rencistach, którzy w okresie 5 lat bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy u operatora, lub u jego poprzedników prawnych - w okresie pobierania przez nich renty rodzinnej.
Warunek utrzymywania renty rodzinnej uwzględnia się wówczas, gdy wdowa lub wdowiec w chwili śmierci współmałżonka nie byli ani zatrudnieni, ani uprawnieni do własnych świadczeń emerytalno-rentowych.

9. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w czasie pełnienia służby,

10. Umundurowani funkcjonariusze Policji, żołnierze Żandarmerii Wojskowej w czasie wykonywania czynności służbowych.

11. Umundurowani pracownicy Słuzby Parkingowej Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie w czasie wykonywania czynności służbowych.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW Z 50% ULGĄ

1. Dzieci powyżej 4 lat – do wieku szkolnego,

2. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i policealnych do ukończenia 21 roku życia:
    a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e-karcie”. W przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument potwierdzający tożsamość.
    b) na podstawie ważnego biletu papierowego jednorazowego lub czasowego ulgowego i ważnej legitymacji szkolnej,

3. Emeryci i renciści:
    a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e – karcie”. W przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument potwierdzający tożsamość.
    b) na podstawie ważnego biletu papierowego jednorazowego lub czasowego ulgowego i ważnej legitymacji emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji bez zdjęcia niezbędny jest dokument stwierdzający tożsamość,

4. Honorowi Dawcy Krwi, o których mowa w § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia wzoru oraz szczególnych zasad i trybu nadania odznaki "Zasłużony Honorowy dawca Krwi":
    a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e – karcie”. W przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument potwierdzający tożsamość.
    b) na podstawie ważnego biletu papierowego jednorazowego ulgowego lub czasowego i ważnej legitymacji Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi wydanej przez uprawnione organy. W przypadku legitymacji bez zdjęcia niezbędny jest dokument stwierdzający tożsamość,

5. Osoby niepełnosprawne z orzeczoną z powodu schorzeń narządów ruchu niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym (symbol 0,5 – R):
    a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e-karcie”. W przypadku "e-karty" bez zdjęcia niezbędny jest dokument potwierdzający tożsamość.
    b) na podstawie ważnego papierowego biletu jednorazowego lub czasowego ulgowego i orzeczenia albo uwierzytelnionej kserokopii orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość,
 

Podstawa prawna:
Załącznik do Zarządzenia Nr 20.2014 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2014 r.

Z mocy ustawy do korzystania z bezpłatnych przejazdów przejazdów
na wszystkich liniach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
w Częstochowie Sp. z o. o. są uprawnione osoby:

1. Posłowie i senatorowie na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej.
2. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz Opiekunowi towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidztwa - na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego).

 

Z mocy ustawy do korzystania z przejazdów
na podstawie biletów ulgowych uprawnione są osoby:

1. Kombatanci i inne osoby uprawnione - na podstawie legitymacji kombatanta.
2. Studenci państwowych i niepaństwowych uczelni wyższych - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.